บรรยายพิเศษการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง

นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการประจำหน่วย อ.ท่าม่วง
ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มบ้านใหม่
และมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงชุม

Related posts