บรรยายประชุมบุลลากรทางการศึกษาเครือข่ายชะแล-ปรังเผล

นายมนูญ นิมิตรเกาะ กรรมการประจำหน่วย อ.ทองผาภูมิ
และนางพัชรา ดีหล้า ผู้แทนประจำหน่วย
บรรยายประชุมบุลลากรทางการศึกษาเครือข่ายชะแล-ปรังเผล
พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

Related posts