คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอนันต กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ
นายศุภากร เมฆขยาย คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts