ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานคณะกรรมการ นายบรรพต ท่าน้ำตื้น รองประธานกรรมการ นายเสรี นาคนารี ประธ…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้บริการโรงเรียน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ ต้อนรับคณะผู้บริการโรงเรียน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวั…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทล…

เพิ่มเติม